Personalia

Nikki Plessen

1985

Utrecht

Presentatrice

TMF VJ

FHM

Kees & Co