Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Dutchstars.nl besteden, is het mogelijk dat de content die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Dutchstars.nl wordt dagelijks vernieuwd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de content op Dutchstars.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden (18+) en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op Dutchstars.nl worden afbeeldingen gebruikt in de veronderstelling dat deze afbeeldingen vrij te gebruiken zijn. Indien er toch bezwaren zijn tegen het gebruik van een afbeelding, neem dan contact op met de webmaster, en deze afbeelding zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd, of indien gewenst zal er een bronvermelding bij de afbeelding worden geplaatst. Wij houden ons veder niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte webpagina's.

Dutchstars.nl behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, foto en beeld materiaal. Een bezoeker van Dutchstars.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de eigenaar van Dutchstars.nl en de betreffende auteur.

Tenslotte kan Dutchstars.nl gezien worden als fansite en als eerbetoon aan de geselecteerde sterren. Wij proberen op geen enkele wijze misbruik te maken van de bekendheid van deze sterren danwel hun imago te schaden.

Dutchstars.nl

Sluiten